O nás

Údené lososy z Faerských ostrovov a Nórska dodávame na slovenský trh od svojho vzniku t.j. od roku 2007 a od roku 2009 aj na český trh. Tento rok teda oslavujeme 10. výročie dovozu rýb pre privátnu klientelu.

SLOVAKIET.COM s.r.o. je rodinná firma, ktorá sa špecializuje na obchodnú činnosť (import a export) výhradne s dánskymi podnikateľskými subjektami, zabezpečuje agentské a logistické služby pre rôzne dánske firmy a poskytuje tiež logistické služby sesterským firmám v rodinnom firemnom portfóliu, rovnako špecializovaných na Dánsko (Slovakiet.com a Go Slovakiet.com s.r.o..).

Celá naša činnosť sa opiera o veľmi dobré znalosti dánskeho trhu, reálií krajiny, osobné kontakty v Dánskom kráľovstve a zanietenosť a lásku k tejto krajine. Vďaka dlhodobému pobytu v Dánsku je samozrejmosťou ovládanie dánskeho jazyka.

Kontakty na našu spoločnosť, bankové spojenie, daňové identifikačné údaje nájdete na samostatnej položke menu tejto webstránky.

Lososy a halibuty dovážame výhradne pre privátnu klientelu a len raz do roka – vždy sú určené na vianočný trh, výnimočne pre Veľkonočné sviatky. Svojou kvalitou sú naše lososy jedinečné a nedostihnuteľné, a na našom trhu s ničím porovnateľné. Naša webstránka Vám poskytne dostatok informácii o pravdivosti týchto tvrdení. Najlepším ukazovateľom je však nárast počtu našich odberateľov a rastúca obľúbenosť tejto pochúťky.

Chceme informovať našich zákazníkov tiež o činnosti našej sesterskej firmy, ktorou je cestovná kancelária Go Slovakiet.com s.r.o. Jej hlavnou aktivitou je príprava turistických zájazdov zo Slovenska do Dánska a na Fearské ostrovy. Našim typickými zájazdami sú Poznávaci zájazd – okruh Dánskom, cykloturistický zájazd na dánsky ostrov Bornholm, poznávaci zájazd Oresund Rundt spojený s návštevou MS v hokeji v máji 2018 a pod. Bližšie informácie nájdete na www.dansko.sk.

Dominantnou činnosťou Slovakiet.com s.r.o. je činnosť cestovnej agentúry pre dánsku a nórsku klientelu prichádzajucu do násho regiónu.

Jednou z našich hlavných priorít je ochrana Vášho súkromia. V súlade s existujúcou legislatívou a ochrane osobných údajov a nariadenia EP o Ochrane osobných údajov, známej pod skratkou GDPR /General Data Protection/ sa v našej práci riadime nasledujúcimi zásadami :

GDPR – Princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti

SLOVAKIET.COM S.R.O. a GO SLOVAKIET.COM S.R.O.

 

Prevádzkovateľ údajov/osoba zodpovedná za ochranu údajov :

Mrg. Lucia Žáková, Mierová 70, 82105 Bratislava, email :  zaba@zutom.sk, info@slovakiet.com, tel 0948 404810

Prehlásenie

V súlade s existujúcou legislatívou o ochrane osobných údajov – Zákona 122/2013 Ochrana osobných údajov a Nariadenie EU 2016/679 GDPR sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať vaše súkromie podľa nasledujúcich zásad a princípov :

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje fyzických osôb v rozsahu meno a priezvisko, email, telefón a poštová adresa zhromažďujeme za účelom nepravidelného rozosielania ponúk vianočného dovozu rýb /Slovakiet.com/ a rovnako  pozvaní k účasti našich  zákazníkov  na našich občasných zájadoch do Dánska. Predmetom zhromažďovania údajov nie sú   špecifické ani citlivé osobné údaje a ani svojim charakterom jedinečné identifikačné osobné údaje.  Všetky osobné údaje sú zhromažďované na základe Vášho súhlasu. Na zhromažďovanie údajov používame cokies a webové navigačné navigačné informácie na www.slovakiet.com, www.dansko.sk a www.udenylosos.sk.

Váš súhlas a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaja zhromažďujeme výhradne na základe Vášho osobného súhlasu, ktorý budeme registrovať, rovnako ako jeho korekcie alebo stiahnutie súhlasu.

Svoj súhlas môžete kedykolvek vziať späť emailovou správou alebo telefonicky. Odvolanie Vášho súhlas nijakým spôsobom neovplyvní zákonnosť evidovania osobných údajov pred aktom odvolania súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje nie sú predmetom  ich ďalšieho šírenia, predaja či prenájmu tretím stranám. Jedinou výnimkou postúpenia osobných údajov sú letecké spoločnosti /v rozsahu meno a priezvisko, pri detských a seniorských zľavách aj dátum narodenia/ za účelom vystavenia leteniek alebo tzv „rooming list“ – zoznam ubytovaných /meno a priezvisko/ pre hotely a ubytovacie zariadenia. Spoluprácujúce tretie osoby /letecké spoločnosti a hotely/ sú však na zmluvnom základe  povinné chrániť poskytnuté osobné údaje v súlade s existujúcou legislatívou o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávneným osobám v prípade ochrany našich vlastným práv resp. v prípade súdnych sporov. Vaše osobné údaje spracúvavame výhradne na  na území EÚ.

Doba  a spôsob uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať primeranú dobu, po ktorú plnia svoj účel resp. do doby kedy odvoláte svoj súhlas. Platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Neaktuálne a nepotrebné údaje bodú vymazané bezpečným spôsobom. Uvedené neplatí ak Vaše osobné údaje sú predmetom predchádzajúcich vzájomných zmluvných vzťahov /faktury za dodaný tovar, zmluvy o obstaraní zájazdu a pod/ na ktoré sa vzťahuje legislatívna o archivovaní dokumentov.

Osobné údaje uchovávame  výhradne na externých resp. kódovaných pamäťových nosičoch uložených v bezpečne uzamknutých priestorov. Databáza vašich osobných údajov nie je dostupná na internete a technicky nie je možné jej zneužitie či zcudzenie.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo  kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o opravu osobných údajov, ich vymazenie alebo obmedzenie účelu ich použitia.  Máte plné právo sťažnosti u orgánov dohľadu. V prípade vašich výhrad nespokojnosti kontaktujte prevádzkovateľa/zodpovednú osobu /viď  horeuvedené kontaky/ alebo Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 82007 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. Tel : 02/32313220

Zmeny

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a principy. V prípade ich zmeny aktuálna verzia bude uvedená na webstránkach prevadzkovateľa /www.dansko.sk, www.udenylosos.sk,www.slovakiet.com/ resp. prevádzkovateľ  emailom oznámi zmeny všetkým dotknutým osobám, ktoré poskytli súhlas

Bratislava,

19.5.2018