Služby a VOP

Služby a VOP

Naše dodávky špecialít z rýb a morských plodov sú vždy sprevádzané celým radom služieb, ktorých hlavným účelom je Vám dodať nielen prvotriedny tovar, ale ponúknuť aj maximálne pohodlie našim zákazníkom.
Uvádzame aspoň niektoré z našich služieb:

 • Dovoz tovaru priamo do Vašich domovov, alebo iné vzájomné dohodnuté miesto, a to bez navýšenia ceny. Tovar Vám dovezieme v termíne a čase, ktorý si sami určite. Výnimkou sú dodávky čerstvých lososov a to z dôvodu špefickej a náročnej logistike a distribucie. U čerstvých lososoch je podmienka minimálneho odberu 2 čerstvých lososov a dodávka len na jednu dodaciu adresu.
 • Tovar rovnako doručíme na adresy Vašich priateľov, ak nie je určený Vám, ale niekomu inému, ako Váš darček. Obe tieto služby platia pre Bratislavu a jej bezprostredné okolie / Pezinok, Trnava, Jur, Malacky, Ivánka, Senec a pod.
 • Do vzdialenejších častí republiky tovar buď doručíme kuriérskymi spoločnosťami a to za príplatok, ktorý bude zodpovedať skutočným nákladom alebo si zákazník sám prevezme a prepraví tovar do miesta určenia
 • Objednaný tovar Vám odborne preskladníme v našich chladiarenských priestoroch až do doby, kedy si výrobok prajete doručiť. Samozrejme za predpokladu, že je to technicky a kapacitne možné.
 • K objednanému tovaru priložíme aj písomnú informáciu o tom ako uskladňovať a pripravovať objednané výrobky. Alternatívne budú tieto informácie na našej webstránke.
 • Radi Vám ponúkneme aj odporúčané receptúry pre jednotlivé výrobky.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Základné pojmy

 

Predávajúci : Slovakiet.com s.r.o. Mierová 70, 82105 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sro, vložka 45815/B. IČO : 36774057, IČ DPH :SK2022372880. Bankové spojenie :Tatra banka a.s.,  IBAN SK3311000000002628727458, email info@slovakiet.com, telefon : 0948404810  (ďalej len predávajúci).Kupujúci :  každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ústne alebo písomne  kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru alebo služby, ktorý predávajúci ponúka.
Obchodné podmienky sú platné až do ich zrušenia alebo vydania nových. .

 1. Objednávka

Kupujúci môže tovar alebo službu objednať osobne, ústne, písomne.
Objednávka sa stáva záväznou potvrdením predávajúceho. Potvrdenie objednávky môže predávajúci uskutočniť písomne, ústne, doručením objednaného tovaru či služby.
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Potvrdením objednávky sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar dodať v dohodnutom čase, cene a sortimente.
Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo emailom na emailový účet predávajúceho. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 1. Ceny a platby

Predávajúci je registrovaným platcom DPH. Cena je stanovená v EUR a obsahuje balné a dopravu ku konečnému zákazníkovi.
Platby za tovar a služby sa môžu realizovať výhradne bankovým prevodom resp. na dobierku, alebo poštovou poukážkou na účet predávajúceho..Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Daňový doklad (faktúra) zároveň slúži aj ako dodací list. Platobnou podmienkou je platba okamžite, v dohodnutých prípadoch 30 dní od vystavenia daňového dokladu.

 1. Dodacie podmienky

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade
Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 1. Doručenie tovaru

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru vlastnou prepravou, poštovou alebo kuriérskou službou alebo osobným odberom na dohodnutom mieste. Dodaním na určené miesto sa považuje za dodanie tovaru.
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
Spolu s tovarom dodá predávajúci  v zákonnej dobe kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 1. Odstúpenie od objednávky

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný a výhradne len po telefonickom alebo písomnom informovaní predávajúceho.
Predávajúci je v takomto prípade povinný prevziať tovar a do 15 dni vrátiť kúpnu cena, ak táto bola už uhradená – vrátane sprievodných nákladov za dopravu.

 1. Záruky a a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
Záručná doba na všetok nepotravinársky tovar  je 24 mesiacov. Produkty potravinového charakteru majú dátum spotreby vyznačený na svojom obale. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 1. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru alebo služby  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).   Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail: info@slovakiet.com . Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov  práva ako ich určuje zákon.

 1. Záverečné ustanovenia

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:, Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava. E-mail: Riaditel.BA@svps.sk, tel. 02 644 61 206 – 210. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29, Email: ruvzba@uvzsr.sk, tel:  02 917 426 111Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.

 1. Ostatné

Webstránky spoločnosti www.slovakiet.com, www.udenylosos.sk a www.dansko.sk nemajú charakter internetového obchodu a neslúžia k tomuto účelu. Ich účelom je poskytnutie základných informácií o činnosti spoločnosti, sortimente a obsahu činnosti. Spoločnosť nevlastní a ani neprevádzkuje žiaden kamenný obchod či prevádzku. Na uskladnenie potravinárskeho charakteru využíva na zmluvnom základe prenajaté chladiarenské priestory registrovaného skladovateľa spoločnosti Ice-berg s.r.o.  Bratislave. Doprava potravinárskeho tovaru je zabezpečovaná chladiarenskými dopravnými prostriedkami